Algemene Voorwaarden

Handelsnaam SLAAAPIE

Website www.slaaapie.nl

Email info@slaaapie.nl

KvK 75225700

Deze gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk en regelen de relatie tussen jezelf en SLAAAPIE en hebben als zodanig invloed op je wettelijke rechten en plichten. Neem een moment om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Gebruikersovereenkomst

SLAAAPIE (hierna “wij”) biedt een digitale service waarmee je (hierna en afwisselend “je” of de “Gebruiker”) meditaties kunt beluisteren op je desktop, tablet of mobiele telefoon.

 

Door middel van het downloaden van de app sluit je een bindende overeenkomst met SLAAAPIE en ga je ermee akkoord en aanvaardt je je te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Je erkent en stemt ermee in dat SLAAAPIE je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van SLAAAPIE.

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van SLAAAPIE en eventuele aanvullende voorwaarden van SLAAAPIE worden hierna gezamenlijk de “Voorwaarden” genoemd. De geldende versie van de Voorwaarden kan te allen tijde worden gevonden op de SLAAAPIE-website.

 

Persoonsgegevens

1.1 – Om in aanmerking te komen voor het aangaan van de Voorwaarden, een abonnement of het opzetten van een account bij SLAAAPIE, moet je: a) minimaal achttien (18) jaar oud zijn en/of de (wettelijke) bevoegdheid hebben om deze overeenkomst bij wet aan te gaan in het land waar de service aan je ter beschikking wordt gesteld. b) ermee instemmen om gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

1.2 – Je moet SLAAAPIE ook voorzien van correcte informatie over je wanneer je een account bij ons registreert en correcte contactgegevens en een geldige betaalmethode opgeven. Het is een vereiste voor je toegang tot en gebruik van de service om akkoord te gaan met de voorwaarden en om dergelijke informatie te verstrekken. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag je de service of de functies ervan niet gebruiken en evenmin de inhoud gebruiken die in de service wordt aangeboden.

 

Service

2.1 – SLAAAPIE biedt een digitale abonnementsservice waarmee je als abonnee meditaties kunt beluisteren je mobiele telefoon.

2.2 – Om gebruik te kunnen maken van de service, moet je een op internet aangesloten apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van SLAAAPIE. SLAAAPIE zal haar best doen om je, via e-mail, op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die je technische mogelijkheden om de service te gebruiken kunnen beperken.

Abonnementen

3.1 – SLAAAPIE behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de service aan te bieden via verschillende soorten abonnementsplannen, dit zijn onder andere (maar zijn niet beperkt tot): promotieplannen, plannen verstrekt door (of gebundeld met) derden.

3.2 – SLAAAPIE  behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, nieuwe plannen toe te voegen, bestaande plannen te verwijderen of van tijd tot tijd functies van dergelijke abonnementen te wijzigen.

3.3 – Kijk in de winkel van de SLAAAPIE-website voor actuele informatie over prijzen en elk type abonnement.

3.4 – Informatie over je huidige abonnement is beschikbaar bij het inzien van je account op de SLAAAPIE-website (door je aan te melden bij je SLAAAPIE-account met je gebruikersnaam en wachtwoord en door naar “mijn account pagina” te gaan).

 

Gratis Proefabonnement

4.1 – je abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode van de service. Het gratis proefabonnement duurt zolang als aangegeven wanneer je zich abonneert, en is bedoeld als manier om gebruikers de service eenmalig gratis te laten uitproberen.

4.2 – Het is de bedoeling van SLAAAPIE om je het gratis proefabonnement één keer aan te bieden. Een gebruiker die al eerder een gratis proefabonnement heeft geactiveerd kan worden geblokkeerd voor het gebruik van meer gratis proefabonnementen. Of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefabonnement wordt naar eigen goeddunken bepaald door SLAAAPIE, en SLAAAPIE mag de mogelijkheid van een gratis proefperiode beperken om misbruik van gratis proefabonnementen en/of inbreuk op de voorwaarden te voorkomen. De gebruiker mag het gratis proefabonnement niet combineren met andere aanbiedingen.

 

Prijzen en Betalingen

5.1 – SLAAAPIE werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten via welke al je betalingen worden overgemaakt.

5.2 – Voor aanvang van het abonnement dien je de overeengekomen prijs voor de eerste periode van jouw abonnement, afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten, over te maken aan SLAAAPIE. Afhankelijk van het soort abonnement, zal SLAAAPIE vervolgens telkens per maand of per jaar het over de volgende periode(n) verschuldigde bedrag per automatische incasso van jouw rekening af laten schrijven.

5.3 – Prijzen worden weergegeven op de website van SLAAAPIE. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betaling geschiedt via creditcard/betaalkaart of andere betaalwijze.

5.4 – Prijzen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalwijze. Als er verschillende prijzen van toepassing zijn, communiceert SLAAAPIE dit op de website van SLAAAPIE in verband met de algemene prijsinformatie. Verder zijn prijzen exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen jou en de betreffende provider.

5.5 – Je schiet toerekenbaar te kort als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum. 

5.6 – Als je in gebreke blijft met betalen behoudt SLAAAPIE zich het recht voor om je toegang tot de service te beëindigen. 

5.7. –  Als je na twee of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kan SLAAAPIE het abonnement beëindigen. Ook kan SLAAAPIE vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Ondanks de beëindiging blijf je de abonnementskosten verschuldigd tot het einde van de looptijd van je abonnement. 

 

Duur, beëindiging en de gevolgen van beëindiging

6.1 – In de bestelbevestiging van SLAAAPIE staat hoe lang je abonnement duurt en, eventueel, van welke inhoud je gebruik kunt maken. 

6.2 – Een abonnement dat voor een bepaalde duur is afgesloten, wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement voortijdig is stopgezet zoals hierna beschreven in lid 6.4. 

6.3. – Indien je zelf het abonnement stopzet, of wanneer SLAAAPIE je toegang tot de service opschort in geval van feitelijk of vermoedelijk onjuist gebruik, ga je ermee akkoord dat SLAAAPIE niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn en dat SLAAAPIE geen enkel bedrag dat je reeds hebt betaald zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Je kunt de overeenkomsten op ieder moment stopzetten. 

6.4. – Je kunt je abonnement stopzetten via app store of google play account. Lukt het opzeggen niet? Dan kan onze klantenservice je helpen, stuur hiervoor een e-mail naar info@slaaapie.nl

 

Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 – Het auteursrecht van de service is ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers of licentienemers en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsimago’s en andere intellectuele-eigendomsrechten in de service of in de Inhoud die voor je beschikbaar is binnen de service zijn het eigendom van ons of onze licentiegevers of licentienemers of gelieerde ondernemingen.

Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming hiervoor geven mag geen enkel element van de service of de bijbehorende Inhoud worden gebruikt of geëxploiteerd op enige andere wijze dan als onderdeel van de service die aan je onder deze Voorwaarden wordt geleverd.

Ook al bent je de eigenaar van de fysieke dragers waarop elementen van de service aan je worden geleverd, wij behouden de volledige en algehele eigendom van de service en alle daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten. We dragen geen rechten of eigendom van enig deel van de service noch rechten of eigendom van een deel van de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld binnen de service aan je over.

Niets dat wordt geleverd onder een merk dat eigendom is van of in licentie is gegeven door SLAAAPIE mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van, impliciet of anderszins, een licentie of recht van gebruik van een handelsmerk dat voor je zichtbaar is op of binnen de service.

 

Rechten en verantwoordelijkheden van SLAAAPIE

8.1 – Als onderdeel van de levering van de service mag SLAAAPIE contact met de gebruiker opnemen per email, social media en de telefoon.

8.2 – Alle communicatie tussen SLAAAPIE en de gebruiker zal in overeenstemming zijn met het Privacy Beleid van SLAAAPIE.

8.3 – De service is de gehele dag beschikbaar zeven (7) dagen per week. SLAAAPIE biedt echter geen garantie dat de service altijd vrij van fouten of storingen zal zijn. Als zich fouten of storingen voordoen die van invloed zijn op de service zal SLAAAPIE in de gelegenheid worden gesteld om deze te verhelpen zonder dat hierbij sprake is van contractbreuk, ofwel inbreuk op deze Voorwaarden. SLAAAPIE heeft ook het recht om, binnen de grenzen van het redelijke, de service te sluiten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van upgrades en onderhoud. 

 

Rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker

9.1 – Tenzij anders volgt uit toepasselijke aanvullende voorwaarden, mag de gebruiker uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik, meditaties beluisteren en de Inhoud van de service gebruiken. Particulieren en professionele gebruikers van de service kunnen bijvoorbeeld geen meditaties voor een publiek of op een openbare plek afspelen. je account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen. 

 

Partner professionals

10.1 – Officiële partner professionals hebben de gelegenheid om in hun werksituatie de meditaties af te spelen. Echter het overnemen, opschrijven, zelf opnemen van meditaties met onze teksten wordt zonder onze schriftelijke toestemming gezien als copyrightschending en hiervoor zullen de benodigde vervolgstappen worden genomen. 

10.2 – De Gebruiker zal de technische beperkingen die zijn ingesteld om te voorkomen dat de Inhoud van de service wordt gekopieerd niet omzeilen of proberen te omzeilen en zal geen audio’s, pdf, e-books of andere Inhoud van de service geheel of gedeeltelijk kopiëren.

10.3 – Je erkent en stemt ermee in dat je toegang tot en gebruik van de service in overeenstemming zullen zijn met de voorwaarden. 

10.4 – Je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die bij registratie wordt opgegeven juist is en dat alle persoonsgegevens die aan SLAAAPIE worden verstrekt, inclusief het e-mailadres van de Gebruiker, juist zijn. je bent verantwoordelijk voor het op de hoogte te stellen van SLAAAPIE van elke wijziging in de opgegeven gegevens, met name van je e- mailadres. Elke e-mail die SLAAAPIE naar je e-mailadres stuurt, wordt geacht door je te zijn ontvangen binnen twee (2) dagen na verzending van de e-mail.

10.5 – Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de service krijgt en je verbindt zich ertoe je wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van je zijn gekoppeld geheim te houden zolang je geabonneerd bent op de service.

10.6 – In het geval dat de service, of delen daarvan, onjuist of foutief zijn, wordt je verzocht contact op te nemen met SLAAAPIE via e-mail, vanaf het e-mailadres dat voor je account is geregistreerd of op andere wijze om ons te informeren of om een klacht in te dienen.

 

Contractspartij

11.1 – De service wordt aan je aangeboden en ter beschikking gesteld onder de Voorwaarden van SLAAAPIE, opgericht in Nederland met KvK-nummer  Neem contact op met ons of onze klantenservice door een e-mail te sturen naar info@slaaapie.nl.

 

 

Algemene voorwaarden shop

Identiteit van de ondernemer

Bodil de Bruin

Slaaapie
Gouden bodem 13

8621cv Heeg
Nederland
E info@slaaapie.nl
KVK 75225700
BTW nummer NL001673146B39

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Dienstverlener: Bodil de Bruin
 2. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail. 
 4. Dienst: de diensten die wij leveren: Bodil de Bruin
 5. Producten:
 6. Fysieke producten
 7. E-books en downloads
 8. Online trainingen
 9. Fysieke yogalessen: privé en in groep
 10. Workshops in scholen en bedrijven
 11. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 12. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de aankoop van het goed/ de dienst.
 13. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
 14. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 15. Website: www.slaaapie.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, trainingen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. 

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen onze diensten bestaan uit:

 • Fysieke producten
 • E-books en downloads
 • Online trainingen
 • Fysieke yogalessen: privé en in groep
 • Workshops in scholen en bedrijven

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze diensten of producten aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot het gehele lessenpakket dienen te betalen.

4.3.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. 

Artikel 5- Annulatiepolicy

5.1. Indien jij, als Klant, een van de fysieke yogalessen dient te annuleren, kan dit kosteloos indien dit meer dan 24 uur voor de sessie wordt doorgegeven aan ons, als Dienstverlener. Indien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, iets laat weten binnen de 24 uur voorafgaande aan de yogales, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht om deze les aan te rekenen.

5.2. Indien jij, als Klant, niet aanwezig kan zijn bij een van de lessen van de yogareeks, kan jij, als Klant, deze les niet recupereren.

Artikel 6 – Vergoeding: 

6.1. Algemeen

De prijs staat steeds vermeld op de website van ons, als Dienstverlener. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van een ondernemer, maken wij, als Dienstverlener, een factuur voor jou, als Klant, op.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten. Indien er toch nog extra kosten zijn, zullen wij, als Dienstverlener, dit steeds duidelijk melden aan jou, als Klant.

6.2.  Betaling

6.2.1.  Jij, als Klant, dient alle goederen en diensten te betalen via de website van ons, als Dienstverlener. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer, maken wij, als Dienstverlener, een factuur op.

6.2.2. Jij, als Klant, zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer NL75INGB 0006 7288 21 tnv: Etrademarket / Slaaapie met vermelding van het factuurnummer, te vinden op de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

6.3. Vooropgestelde verkoopprijs B2B

Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van onderneming en onze kaartensets wenst te verkopen, krijg jij, als Klant, bij de aankoop in PDF de vooropgestelde verkoopprijs. Het is verboden voor jou, als Klant, om van de prijzen in deze bijlage af te wijken.

Artikel 7 – Duurtijd en Levering

7.1. Voor aankoop en verzending van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:

Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten te bezorgen binnen een leveringstermijn binnen Nederland van 5 werkdagen en een leveringstermijn van 7 dagen naar België.

Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.3. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

7.4. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

7.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsmail hebt ontvangen.  

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op online trainingen, e-books, online downloads, pdf’s.

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, retraites, cursussen en programma’s stem jij er als Klant mee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

9.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

9.3. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

9.4. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je stuurt de producten op eigen kosten terug naar Slaaapie, Gouden bodem 13, 8621cv Heeg, Nederland.

9.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Betwistingen 

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

11.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

11.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.5. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, producten, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, lessen en/of materialen, en overige inhoud op de website, gedeeld tijdens onze diensten en vermeld in onze producten (al dan niet betalend), eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten en diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, lessen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

12.4. Jij, als Klant, mag in geen geval onze gekochte e-books en downloads delen met derden. Daarnaast is het ook ten strengste verboden om de fysieke kaartensets te kopiëren.

12.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

13.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. 

13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 14 – Geheimhouding 

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

14.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.